MIOe-210      
 
接口总线          鼠的LPC
接口          4 x RS232/422/485, 2 x RS422/485
输入输出          8-bit with 3.3V level
Data Bits          5, 6, 7, 8
数据信号           RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD
    RS-485: DATA+, DATA
    RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Parity           even, odd, sticky or no
Stop Bits           1, 1.5, 2
EFT的保护           Air gap ±15kV, contact ±8kV
后端I/O           MI/O-Compact
Mechanical           MI/O-Compact
function           MI/O-Compact*, MI/O-Ultra*
尺寸           146 x 102 mm (5.7" x 4")
重量           0.186 kg (0.41 lb)
湿度           0 ~相对湿度90%无冷凝
温度           0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
温度贮藏           40°C ~ 85°C和60°C @ 95% RH冷凝
电压           MI / O扩展SBC支持
客服列表
有事点这里
有事点这里
有事点这里
有事点这里